travnja

Najava savjetovanja

Radionica
PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE U TEORIJI I PRAKSI

28. travnja (petak) 2017.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 10,00 sati
Prijava sudionika 9,15

Na radionici će biti obrađene teme vezane uz položaj tijela državne uprave kao ovlaštenih tužitelja u prekršajnom postupku te kao tijela koja vode i prekršajni postupak u prvom stupnju za financijske prekršaje i određene druge prekršaje, posebnosti prekršajnog postupka pred prvostupanjskim tijelima državne uprave, s posebnim naglaskom na Poreznu upravu i Carinsku upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Posebna pažnja bit će posvećena načelu ne bis in idem, s obzirom na to da je značajna sudska praksa...

 

PROGRAM       PRIJAVA
 


 svibnja

Najava savjetovanja

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.

11. i 12. svibnja (četvrtak i petak) 2017.
Grand Hotel Adriatic • Opatija
Početak u 9,30 sati

Inženjerski biro d.d. već tradicionalno svake godine organizira savjetovanje iz područja upravne prakse i upravnoga sudovanja, nastojeći uvijek ponuditi teme koje svojom aktualnošću izazivaju pozornost praktičara. Ovaj put smo također ponudili čitav niz tema za koje vjerujemo da su značajne, a odnose se na modernizaciju državne uprave, izvlaštenje, prostorno uređenje i gradnju, legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, uvođenje poreza na nekretnine i javnu nabavu. Poseban dio ovogodišnjeg savjetovanja, kao i svake godine, posvećen je aktualnostima u primjeni službeničkog zakonodavstva.

 

PROGRAM       PRIJAVA

 

 

 

 


 lipnja

Najava savjetovanja

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
– IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI
– POPUNJAVANJE ESPD OBRASCA

2. lipnja (petak) 2017.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9,00 sati

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati). Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 6/12, 125/14).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

PROGRAM       PRIJAVA