• 1. Voditelj obrade
  Voditelj obrade je Inženjerski biro d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb, OIB: 84170114747.

 • 2. Kontakt podaci Voditelja obrade
  Voditelja obrade u vezi s obradom Vaših osobnih podataka možete kontaktirati na zop@ingbiro.hr

 • 3. Svrha i pravni temelj
  Voditelj obrade prikuplja i pohranjuje osobne podatke putem videonadzora isključivo radi zaštite osoba i imovine. Pravni temelj za prikupljanje osobnih podataka je legitiman interes zaštite osoba i imovine (članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: GDPR) u vezi s člankom 26. stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18).

 • 4. Pristup pohranjenim snimkama
  Pristup pohranjenim snimkama mogu ostvariti isključivo osobe koje je posebnom odlukom na to ovlastio Voditelj obrade. Osim toga, Voditelj obrade omogućit će pristup predmetnim snimkama isključivo nadležnim tijelima (sud, policija i dr.) ako je potrebno i ako je takvo postupanje utemeljeno na zakonu ili drugom propisu.

 • 5. Razdoblje čuvanja snimki
  Snimke se čuvaju najdulje mjesec dana. Iznimno se mogu čuvati dulje ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

 • 6. Prava ispitanika
  Ispitanik u vezi s prikupljanjem podataka putem videonadzora ima sljedeća prava:
  a) Pravo na pristup osobnim podacima
  Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanima pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.
 • b) Ispravak ili brisanje osobnih podataka
  Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev Voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.
  Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.
  Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju smo ih prikupili ili obradili;
  • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
  • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
  • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade.
  c) Ograničavanje obrade podataka koji se odnose na ispitanika
  Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:
  • osporavate njihovu točnost
  • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
  • ako Voditelj obrade više ne treba osobne podatke, ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
  • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
  d) Pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka
  • Na obradu podataka koja se ne temelji na legitimnom interesu Voditelja obrade možete podnijeti prigovor na zop@ingbiro.hr.
  • Voditelj obrade u tom slučaju više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
  • U slučaju da ne uspijete postići zadovoljavajuće rješenje s Voditeljem obrade, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka u skladu s točkom

 • 7. Zaštita prava
  Ako smatrate da Vam je povrijeđeno neko pravo zajamčeno GDPR-om ili Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, možete se obratiti Voditelju obrade na zop@ingbiro.hr.
  Ako nakon obraćanja Voditelju obrade niste uspjeli ostvariti svoja prava i smatrate da je povrijeđeno Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava.
  Zahtjev za utvrđivanje povrede prava možete podnijeti na sljedeće načine:
  • Osobno (usmeno izjaviti na zapisnik)
  • pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
  • ispunjavanjem online obrasca koji se nalazi na https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/
  • poslati e-mail: azop@azop.hr
  • poslati fax na broj: 01/ 46-090-99