AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I

UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.

 

Zbornik radova “AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.” u izdanju Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, tiskan je povodom istoimenog savjetovanja održanog u suradnji s Ministarstvom uprave, Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Pravnim fakultetom u Rijeci, a sadrži autorske radove eminentnih stručnjaka upravnog i službeničkog prava u kojima se daje prikaz recentne upravnosudske prakse u odnosu na postupak izvlaštenja i određivanje naknade za izvlaštene nekretnine, primjenu propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje te ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada koja je aktualna s obzirom na važeće propise kao i njihove izmjene.
U Zborniku radova daje se prikaz načina utvrđivanja poreza na nekretnine prema Zakonu o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16), razmatraju se neka pitanja sudske zaštite osigurane pred upravnim sudom u upravnom sudskom sporu koja se odnose na specifičnost postupka pravne zaštite u javnoj nabavi.
S obzirom na aktualnost, daje se prikaz upravnosudske zaštite u odnosu na imenovanje i razrješenje ravnatelja ustanova, obrađeni su i aktualni instituti službeničkog zakonodavstva u odnosu na zapošljavanje i pravni položaj državnih službenika te službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a vezano uz nove porezne zakone koji su na snazi od 1. siječnja 2017., daje se i prikaz učinaka ovih propisa na oporezivanje primitaka lokalnih službenika i namještenika te lokalnih dužnosnika.

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.

svibanj 2017.
Broj stranica: 190

Cijena: 90,00 kn / 11,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

Senka Orlić Zaninović, dipl. iur.
NOVINE U POSTUPKU IZVLAŠTENJA

Meri Dominis Herman, dipl. iur.
AKTUALNA PITANJA U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE

Antun Žagar, dipl. iur.
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan
UVOĐENJE POREZA NA NEKRETNINE

 

Goran Matešić, dipl. iur.
NEKA PITANJA PRAVNE I SUDSKE PRAKSE U JAVNOJ NABAVI

dr. sc. Alen Rajko
IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE RAVNATELJA USTANOVA – UPRAVNOSUDSKA ZAŠTITA

Sanda Pipunić, dipl. iur.
PRAKSA U PRIMJENI PROPISA SLUŽBENIČKOG ZAKONODAVSTVA

dr. sc. Marija Zuber
POREZNA OBILJEŽJA PRIMITAKA LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA TE LOKALNIH DUŽNOSNIKA PREMA PROPISIMA KOJI SU NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2017.