AKTUALNOSTI PRIMJENE PROPISA UPRAVNOG PRAVA

JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)

SAMOUPRAVE

 

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10) jamči građanima pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Prema Ustavu, jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, tehničku kulturu, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. S druge strane, jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. Ustav također propisuje da se poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuju zakonom.
Zbornik radova "Aktualnosti primjene propisa upravnog prava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" sadrži radove koji obrađuju gotovo sve aspekte primjene materijalnih i postupovnih propisa upravnog prava, kada te propise primjenjuju tijela i službenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pritom je posebna pozornost posvećena onim propisima čija primjena u praksi izaziva dvojbe i različito postupanje, a autori su predložili i rješenja de lege ferenda.

Aktualnosti primjene propisa upravnog prava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

listopad 2013.
Broj stranica: 220

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

prof. dr. sc. Dario Đerđa
PRAVILA UPRAVNOG POSTUPKA U EUROPSKOM PRAVU

mr. sc. Inga Vezmar-Barlek
UPRAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Sonja Baretić, dipl. iur.
PRVOSTUPANJSKO I DRUGOSTUPANJSKO UPRAVNO RJEŠENJE – PRIMJERI IZVLAŠTENJA

dr. sc. Alen Rajko
TUŽBA I ODGOVOR NA TUŽBU U UPRAVNIM SPOROVIMA U KOJIMA SUDJELUJU JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Uz ogledne primjere tužbi i odgovora na tužbu)

Božidar Horvat, dipl. iur.
ZASTUPANJE TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PRED UPRAVNIM SUDOVIMA

 

dr. sc. Zoran Pičuljan
PROPISI SLUŽBENIČKOG I UPRAVNOG PRAVA – PRIMJENA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Anita Markić, dipl. iur.
NADLEŽNOST I OVLASTI TIJELA I ČELNIKA TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

prof. dr. sc. Edita Čulinović- Herc
dr. sc. Antonija Zubović
RESTRUKTURIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
Stjepan Gadžo, dipl. iur.
NEKA OTVORENA PITANJA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA I NAPLATE KOMUNALNE NAKNADE IZ FINANCIJSKO-PRAVNE PERSPEKTIVE

Sanda Pipunić, dipl. iur.
SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI – OTVORENA PITANJA