NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA –

OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2013.

 

Zbornik radova "NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2013." sadrži autorske radove u kojima se obrađuje niz tema koje svojom aktualnošću, ali i određenim nejasnoćama u primjeni izazivaju pozornost praktičara, a odnose se na primjenu instituta obuhvaćenih izmjenama ZOR-a (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12), ali i čitavim nizom novih propisa: novim Ovršnim zakonom (Nar. nov., br. 112/12), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 112/12), Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12), Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 86/08), Zakonom o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 133/12), Zakonom o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Nar. nov., br. 82/12, 88/12-ispr.).

Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – ostvarivanje i zaštita prava u 2013.

siječanj 2013.
Broj stranica: 217

Cijena: 84,00 kn / 11,15 EUR

IZ SADRŽAJA:

Ilija Tadić, dipl. iur.
- AKTUALNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD O PRIMJENI ZAKONA O RADU - opće odredbe, plaća, sudjelovanje radnika u odlučivanju na nacionalnoj razini

Irena Cvitanović, dipl. iur.
AKTUALNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD O PRIMJENI ZAKONA O RADU - ugovor o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti

mr. sc. Darko Terek
PRAVO NA PLAĆU I NAČINI OSTVARIVANJA TOGA PRAVA

Darko Milković, dipl. iur.
UGOVOR O RADU I OTKAZ UGOVORA - AKTUALNA SUDSKA PRAKSA

mr. sc. Darko Terek
OVRHA NA PLAĆI NAKON 1. SIJEČNJA 2013.

dr. sc. Viktor Gotovac
NOVO UREĐENJE KOLEKTIVNIH PREGOVORA I KOLEKTIVNIH UGOVORA U RH

Poseban prilog Zborniku radova je CD koji sadrži:

- urednički pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12)
- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Nar. nov., br. 82/12 i 88/12-ispr.)
- urednički pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12 ).