AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOG SUDOVANJA - 2010.

 

Zbornik sadrži radove koji se, prije svega, odnose na provedbu Zakona o općem upravnom postupku, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2010. godine, te teme vezane za dosadašnji Zakon o upravnim sporovima kao i novi Zakon istog naslova koji stupa na snagu 1. siječnja 2012. Uz institute Zakona o općem upravnom postupku, razmatraju se i aktualne teme iz svakodnevnog sudovanja Upravnog suda RH.
Raznolikosti sadržaja Zbornika pridonosi obilje sudske prakse Upravnog suda Republike Hrvatske, što će zasigurno biti korisno svima koji primjenjuju opći upravni postupak.

Aktualnosti upravne prakse i upravnog sudovanja - 2010.

listopad 2010.
Broj stranica: 438

Cijena: 105,00 kn / 13,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

Vladimir Šeks, dipl. iur.
NOVO TERITORIJALNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Zoran Pičuljan
POVEZANOST ZAKONODAVNE, UPRAVNE I SUDSKE PRAKSE - ODABRANI PRIMJERI UPRAVNOG PRAVA

doc. dr. sc. Dario Đerđa
AKTUALNI PROBLEMI U PROVEDBI ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

Dunja Jurić-Knežević, dipl. iur.
ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I DRUGAČIJE UREĐIVANJE POSTUPOVNIH PITANJA

Marina Kosović-Marković, dipl. iur.
PRIMJENA PODZAKONSKIH PROPISA U UPRAVNOM POSTUPKU

mr. sc. Inga Vezmar-Barlek
ZAŠTITA SUBJEKTIVNIH PRAVA U UPRAVNOM SPORU

mr. sc. Marija Kriletić, dipl. iur.
STRANKE U UPRAVNOM SPORU U POREZNIM STVARIMA - Prema novijoj praksi Upravnog suda Republike Hrvatske

Božo Gagro, dipl. iur.
ODREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE SLUŽI POTREBAMA ZGRADE

prof. dr. sc. Nikola Mijatović
POREZNI NADZOR PREMA OPĆEM POREZNOM ZAKONU

mr. sc. Mirjana Juričić
ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA - PROVOĐENJE I PRIMJENA

Senka Orlić-Zaninović, dipl. iur.
OSVRT NA ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Miljenka Pajalić, dipl. iur.
KONVALIDACIJA STAŽA

Tamara Bogdanović, dipl. iur.
OBRAZLOŽENJE UPRAVNOG RJEŠENJA

Meri Dominis Herman, dipl. iur.
SUDSKA PRAKSA U PRIMJENI AZILNOG PRAVA

Jadranka Jelić, dipl. iur.
PDV - PRAVO NA ODBITAK PRETPOREZA PREMA PRAKSI UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Sanda Jeromela Kurick, dipl. iur.
PREMJEŠTAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I POSEBNIM PROPISIMA

Mislav Kolakušić, dipl. iur.
PRISILNA NAPLATA POREZA
(ovrha na temelju vjerodostojne isprave)


Veseljka Kos, dipl. iur.
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNOJ SLUŽBI - Praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

Ljerka Morović Pavić, dipl. iur.
OVLAŠTENJE ZA IZGRADNJU PRISTUPNE PROMETNICE

Andrea Pejković Rabi, dipl. iur.
OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA NA TEMELJU MIROVINSKOG STAŽA

Jasna Peroš Nikolić, dipl. iur.
SPOMENIČKA RENTA

Kristina Senjak, dipl. iur.
PRAVNA ZAŠTITA OBALNOG PODRUČJA MORA

Biserka Špoljar, dipl. iur.
ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA U PRAKSI UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE