PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU I NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU ZAKONA O RADU

 

Novi Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09) počeo se primjenjivati od 1. siječnja 2010., a doneseni su i podzakonski propisi za provedbu novog Zakona.
U zborniku radova «Primjena novog Zakona o radu i novi podzakonski propisi za provedbu Zakona o radu» obrađuju se aktualna pitanja koja se javljaju u primjeni novog Zakona o radu i novih podzakonskih propisa za provedbu Zakona o radu, s naglaskom na aktualna pitanja načina prestanka kolektivnog ugovora te novine koje se odnose na evidenciju o radnicima i radnom vremenu i sadržaj obračuna plaće/naknade plaće ili otpremnine te povezanost ovih obračuna s evidencijom o radnom vremenu i evidencijama koje poslodavac vodi po drugim propisima.
Autori radova su eminentni stručnjaci, znalci radnoga prava koji su sudjelovali u izradi novih podzakonskih propisa za provedbu Zakona o radu.

Primjena novog Zakona o radu i novi podzakonski propisi za provedbu Zakona o radu

listopad 2010.
Broj stranica: 326

Cijena: 105,00 kn / 13,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

Krešimir Rožman, dipl. iur.
NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU ZAKONA O RADU

Ilija Tadić, dipl. iur.
EVIDENCIJA O RADNICIMA I RADNOM VREMENU
(s primjerom evidencije o radnom vremenu i načinom vođenja evidencije)


mr. sc. Marija Zuber
OBRAČUN PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

dr. sc. Viktor Gotovac
- KOLEKTIVNI UGOVORI
- RADNIČKA VIJEĆA


Irena Cvitanović, dipl. iur.
MIŠLJENJA MINGORP-A O PRIMJENI POJEDINIH INSTITUTA NOVOG ZAKONA O RADU

 

Prilozi Zborniku radova:
- OGLEDNI PRIMJERAK EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU I NAČIN VOĐENJA
- PRIMJERI ISPRAVA O OBRAČUNATOJ I ISPLAĆENOJ PLAĆI/OTPREMNINI
- tekst novog Zakona o radu
- tekstovi novih podzakonskih propisa za provedbu Zakona o radu