AKTUALNOSTI RADNIH ODNOSA U DRŽAVNOJ I LOKALNOJ SLUŽBI
- Novi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

U zborniku radova «AKTUALNOSTI RADNIH ODNOSA U DRŽAVNOJ I LOKALNOJ SLUŽBI - Novi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi» obrađuju se najaktualnija pitanja primjene Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 140/05, 142/06-Uredba, 77/07-Uredba, 107/07, 27/08) kroz prikaz prakse Odbora za državnu službu te Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08) s osvrtom na klasifikaciju radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Posebno je obrađen način primjene novog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10) s tumačenjem proračunskog ograničenja plaća i prikazom dinamike usklađivanja sa Zakonom.
Kao osobito korisne za praksu ističemo pripremljene ogledne primjere općih i pojedinačnih akata koji se donose u provedbi Zakona.

Aktualnosti radnih odnosa u državnoj i lokalnoj službi - Novi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

travanj 2010.
Broj stranica: 254

Nova cijena: 105,00 kn / 13,94 EUR

IZ SADRŽAJA:

Edmond Miletić, dipl. iur.
REFORMA SLUŽBENIČKOG ZAKONODAVSTVA U DRŽAVNOJ UPRAVI TE LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Goranka Hus, dipl. iur.
AKTUALNA PITANJA PRIMJENE PROPISA U PODRUČJU SLUŽBENIČKIH ODNOSA - praksa Odbora za državnu službu

dr. sc. Alen Rajko
PRIMJENA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - Otvorena pitanja

Sanda Pipunić, dipl. iur.
- ZAKON O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - Prikaz odredaba i načina primjene
- KLASIFIKACIJA RADNIH MJESTA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI


dr. sc. Alen Rajko
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (s oglednim primjerima općih i pojedinačnih akata)

 

Nevenka Brkić, dipl. oec.
PRORAČUNSKA OGRANIČENJA PLAĆA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Nives Kopajtich Škrlec dipl. iur.
UČINCI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI


Prilozi Zborniku:
- pročišćeni tekst Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 140/05, 142/06-Uredba, 77/07-Uredba, 107/07, 27/08),
- pročišćeni tekst Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov. br., 37/01, 38/01-ispr., 71/01,89/01, 112/01, 7/02-ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 132/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10),
- tekst Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08),
- tekst Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10) s oglednim primjerima općih i pojedinačnih akata,
- CD s prilozima.