svibnja

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

 

7. – 11. svibnja 2018.
    (ponedjeljak – petak)

Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 8.30 sati.

 

Prijava

 

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04 Urbroj: 526-06-02-02-02/1-18-16 ) koje stupa na snagu 13. travnja 2018. godine s rokom važenja od tri godine. U Registru nositelja programa Inženjerski biro d.d. evidentiran je pod evidencijskim brojem 19.

Inženjerski biro d.d. provodi PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE u trajanju od 50 nastavnih sati u razdoblju:
- od 7. do 11. svibnja 2018. (od ponedjeljka do petka).
Program započinje u ponedjeljak u 8.30 sati i traje do 17.00 sati, a ostale dane rad započinje u 8.00 sati i traje do 16.45 sati.

Nastavni program izobrazbe izvode stručne osobe sukladno članku 15. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 6/12, 125/14).

Napomena:
Maksimalan broj polaznika Programa izobrazbe je 35. Ako se prijavi veći broj polaznika od predviđenog, obavijestit ćemo Vas o sljedećem terminu održavanja Programa izobrazbe. Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom pristiglih uplata.
Dodatne obavijesti o Programu izobrazbe u području javne nabave možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.

 

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 3.300,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311804 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu izobrazbe
- CD koji sadrži prezentacije predavača i propise iz javne nabave
- radne materijale
- kavu u stankama.

PRIJAVE
Prijave za Program izobrazbe molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa izobrazbe mogu podići od 8.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu izobrazbe možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.