ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Kolovoz 2018. / Broj 7/8
 
 
Kreiranje e-ESPD zahtjeva i e-ESPD odgovora
za naručitelje i ponuditelje
Program usavršavanja / 20. rujna 2018. / Heinzelova 4a / Zagreb
 
 
 
ib logo

Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije
(Nar. novine, 76/18)

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
(Nar. novine, 70/18)

Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
(Nar. novine, 71/18)

Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
(Nar. novine, 71/18)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
(Nar. novine, 71/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Glede određivanja sudske nadležnosti u postupku koji se vodi povodom tužbe za naknadu štete zbog deliktne odgovornosti podnesene protiv članova odbora vjerovnika zbog njihova postupanja tijekom glasovanja o planu restrukturiranja u okviru stečajnog postupka, ne primjenjuje se Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. (Vidi odluku)
Sud Europske unije u predmetu C 649/16, Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o. protiv Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica, od 20. XII. 2017.

Tražbine radnika s osnove naknade štete zbog ozljede na radu ne prijavljuju se u predstečajnom postupku niti iste mogu biti predmet predstečajnog sporazuma pa stoga pokretanje toga postupka nema nikakvog pravnog utjecaja na parnicu u tijeku koju radnik vodi protiv poslodavca (stečajnog dužnika) radi ostvarenja te tražbine. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, 12/18-2, od 6. II. 2018.

Razdoblje počinjenja kaznenog djela prijetnje od nekoliko dana ne predstavlja "dulje vremensko razdoblje" kao kvalifikatorni element kaznenog djela prijetnje. (Vidi odluku)
Županijski sud u Puli - Pola, Kž-488/17-6, od 4. I. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Nedostojnost za nasljeđivanje prema Zakonu o nasljeđivanju

Stjepan Sabljarić, dipl. iur.

Autor u radu razmatra zakonsko uređenje nedostojnosti za nasljeđivanje polazeći od činjenice da se analizom postojeće pravne teorije i sudske prakse može zaključiti kako se s jedne strane navedeni institut često pogrešno izjednačuje i zamjenjuje s institutom isključenja nužnih nasljednika, dok se s druge strane pravnicima specijaliziranima za građansko pravo nameće problematičnim tumačenje odredaba Zakona o nasljeđivanju o nedostojnosti za nasljeđivanje, koje je moguće pravilno interpretirati isključivo primjenom kaznenih propisa u kojima se pobliže opisuju kaznena djela zbog čijeg je počinjenja određeni nasljednik postao nedostojan za nasljeđivanje. Stoga autor kroz analizu teorije i prakse u području kaznenog prava nastoji približiti institut nedostojnosti za nasljeđivanje stručnoj javnosti.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Program usavršavanja iz područja javne nabave
KREIRANJE E-ESPD ZAHTJEVA I E-ESPD ODGOVORA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE

20. rujna 2018. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

EKONOMSKA POLITIKA
HRVATSKE U 2018.

studeni 2017.

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube