ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Ožujak 2018. / Broj 3
 
 
Primjeri dobre prakse naručitelja
u provođenju postupka javne nabave
Program usavršavanja / 24. travnja 2018. / Heinzelova 4a / Zagreb
 
 
 
ib logo

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
(Nar. novine, 25/18)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu
(Nar. novine, 20/18)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
(Narodne novine, 20/18)

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
(Narodne novine, 21/18)

Zakon o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
(Narodne novine, 25/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Založno pravo koje se stječe u postupku razvrgnuća suvlasništva nekretnine isplatom zakonsko je pravo - za njegovo osnivanje nije potrebna odluka suda koji provodi postupak razvrgnuća, već je suvlasnik koji ga stječe radi osiguranja svoje tražbine ovlašten ishoditi njegov upis u zemljišnoj knjizi na temelju pravomoćnog rješenja o razvrgnuću kojim je određena dioba isplatom. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1454/17-3, od 17. XI. 2017.

Utječe li onemogućavanje iznošenja obrane na dopuštenost otkaza ugovora o radu ocjenjuje se od slučaja do slučaja. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-540/17, od 4. IV. 2017.

Spor koji se odnosi na podjelu pokretnine stečene tijekom braka između dvoje bračnih drugova državljana jedne države članice, ali s domicilom u drugoj državi članici, nakon donošenja odluke o razvodu, nije obuhvaćen područjem primjene Uredbe (EU) br. 1215/2012, nego je obuhvaćen područjem stvarnih prava koja proizlaze iz bračnog odnosa te, stoga, iznimkama iz čl. 1. st. 2. toč. (a). (Vidi odluku)
Sud Europske unije u predmetu C 67/17, Todor Iliev protiv Blagoveste Ilieve, od 14. VI. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Specifičnosti poreza na dobit u Republici Hrvatskoj

Katarina Bandalović, univ. spec. oec.

Sustav oporezivanja dobiti u Republici Hrvatskoj uređen je nizom pojedinačnih modela koji se primjenjuju prema propisanim uvjetima oporezivanja. Porezni obveznici su uglavnom tuzemna trgovačka društva i poslovne jedinice inozemnih poduzetnika, ali u određenim okolnostima ili pod propisanim uvjetima porezni obveznik je i fizička osoba ili druga pravna osoba. Autorica u radu daje opsežan osvrt na važeće propise koji uređuju porez na dobit u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na pojedine posebitosti utvrđenja porezne osnovice.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Program usavršavanja iz područja javne nabave
DOKUMENTACIJA I PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

24. travnja 2018. (utorak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 450,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 370,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE
REVIJE IZ 2017.

Izdanje: 2017.
11 brojeva
Cijena: 1.100,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 550,00 kn + 13% PDV

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube