|Newsletter / Godina IV. / Travanj 2016. / Broj 4|
ib logo

Newsletter broj 4 za travanj 2016. možete pogledati na linku.

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Na temelju Zakona o poticanju ulaganja (Nar. novine, br. 102/15) donesena je nova Uredba o poticanju ulaganja (Nar. novine, br. 31/16). Ovom se Uredbom propisuje oblik i obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa korisnika potpore s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, uključujući kriterije i način izračuna iznosa državne potpore; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora; dokumentacija koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te druga pitanja s tim u vezi (čl. 1. st. 2.), odnosno uređuje se provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.).

Upućujemo na Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine objavljene u Nar. novinama, br. 32/16 od 13. travnja 2016.

Iz Strategije izdvajamo: "Strategija pametne specijalizacije (u daljnjem tekstu: S3) trebala bi se temeljiti na dostupnim resursima i potencijalu za njihovo korištenje, identifikaciji konkurentnih prednosti, te tehnološkoj specijalizaciji kao temelju budućih inovacija. ...

Glavni cilj S3 je transformirati hrvatsko gospodarstvo i povećati njegovu konkurentnost, koncentrirajući resurse znanja te povezujući ih s ograničenim brojem prioriteta."

Odredbom članka 4. Pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 (Nar. novine, br. 38/16), koji stupa na snagu 3. svibnja 2016., propisano je tko je sve obvezan istaknuti obavijest o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 u obliku znaka 112 ili teksta o 112 na vidljivom mjestu, pa vas upućujemo da zavirite u Pravilnik kako biste utvrdili odnosi li se ta obveza i na vas.

Sve novine iz mjeseca travnja možete vidjeti ovdje.

A kako se zahuktava rad Hrvatskog sabora možete pogledati na dnevnom redu 3. sjednice ovdje.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Ocijenjeno je da društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću nije nevaljan, iako nije sklopljen u propisanoj formi, u slučaju ako su ispravu o osnivanju društva potpisale sve ugovorne strane, ako se društvo na temelju te isprave upisalo u sudski registar i kada su tužitelji na temelju navedenog ugovora izvršavali svoja članska prava sudjelujući u radu Skupštine društva. Vidi odluku.

Pokušaj kaznenog djela je kažnjiv za sva ona kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora od pet godina ili teža, pa time i za ona za koja je propisana kazna zatvora do maksimalno pet godina. Vidi odluku.

Kad u sporu o izvanugovornoj odgovornosti tuženik nije već u odgovoru na tužbu osporio nadležnost hrvatskog suda, smatra se da je dao pristanak da mu sudi sud u Republici Hrvatskoj. Vidi odluku.

Sud će urediti među ako je ona sporna i onda kada su između susjednih nekretnina postavljeni međašni znaci - ali ne po sudu, već po jednom od susjeda (protustranka) bez suglasnosti i pristanka drugog susjeda (predlagatelj). Vidi odluku.

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Damir Jelušić u svojem radu piše o materiji snošenja troškova u parničnom postupku, prije svega kroz komentare, promišljanja i kritike pravnih shvaćanja koje je o toj materiji Europski sud za ljudska prava zauzeo u Presudi donesenoj po Zahtjevu broj 28963/10 u predmetu Klauz protiv Hrvatske koja je konačnom postala 9. prosinca 2013. Uz to, autor se posebno osvrnuo na činjenicu da se jedan prvostupanjski parnični sud u nepravomoćnoj presudi, po autoru posve neosnovano, u situaciji podjednakog kvantitativnog stranačkog uspjeha u sporu, pozvao na navedenu presudu i tuženike obvezao na solidarnu naknadu prvotužiteljevih parničnih troškova razmjerno njegovu parcijalnom kvalitativnom uspjehu u sporu, istodobno zauzevši pravni stav prema kojem tuženici nemaju pravo na naknadu troškova.

U radu Tomislava Pukla čitajte o otkupu police osiguranja u ovršnom postupku. Životno osiguranje za ugovaratelja osiguranja primarno predstavlja oblik osiguranja vlastite obitelji, ali osim toga, to je i jedan način ulaganja i štednje, kojim nastaje određena novčana vrijednost. Zadiranje u takvu vrijednost može se činiti kao dobra mogućnost za vjerovnike te je u pogledu toga zanimljivo sagledati koje se sve mogućnosti, možda i pomalo neočekivano, otvaraju vjerovniku koji želi namirenje svoje tražbine u okviru ovršnog postupka. Cilj ovog rada je dati odgovor na pitanje može li se svaki vjerovnik ugovaratelja osiguranja ili neopozivog korisnika osiguranja života namiriti iz otkupne vrijednosti police osiguranja, i to prisilnim putem, dakle u okviru ovršnog postupka.

Sadržaj broja 4 Hrvatske pravne revije možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Zbornik radova STEČAJNI ZAKON 2015. – PRIMJENA U PRAKSI

U Zborniku radova obrađuju se teme koje su se u dosadašnjoj polugodišnjoj praksi primjene navedenoga Zakona pokazale u određenoj mjeri dvojbenima, a autori radova daju i prijedloge poboljšanja pojedinih rješenja de lege ferenda. Zbornik možete naručiti u našoj knjižari ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

2. – 6. svibnja 2016.
(od ponedjeljka do petka)
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

razmak

Program usavršavanja iz područja javne nabave

ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA OD 1. SRPNJA 2016.
– IZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
– PROFESIONALNI PROPUST

13. svibnja (petak) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač