|Newsletter / Godina IV. / Ožujak 2016. / Broj 3|
ib logo

Newsletter broj 3 za ožujak 2016. možete pogledati na linku.

uskrs

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Iz još uvijek skromnog zakonodavnog asortimana izdvajamo nekoliko propisa objavljenih u ožujku ove godine.

Prema Planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu objavljenom u Narodnim novinama, br. 19/16, već bi 29 zakona trebalo biti u zakonskoj proceduri (od ukupno 75 planiranih za ovu godinu), a dnevni red Hrvatskog sabora pogledajte ovdje.

Vlada RH donijela je Odluku koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije i sustavnom praćenju razvojnih inicijativa i projekata od osobitog strateškog značaja, objavljenu u  Narodnim novinama, br. 22/16, kojom se utvrđuje institucionalni okvir i postupci povezani s koordinacijom aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije na razini Vlade Republike Hrvatske. U skladu s toč. I. st. 2. cilj je osigurati snažnu koordinaciju politika i mjera koje su obuhvaćene gospodarskim nadzorom, npr. makroekonomske neravnoteže i financijska pitanja, i reformi koje su potrebne za poticanje rasta i stvaranja novih radnih mjesta u okviru strategije EU-a za pametan, održiv i uključiv rast (u daljnjem tekstu: Strategija EU 2020).

Državni zavod za statistiku u Narodnim novinama, br. 22/16, objavio je podatak da je prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2015. iznosila je 5.711 kuna, dok je prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2015. iznosila 8.055 kuna.

Sve novine iz mjeseca ožujka ovdje.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Zatezne kamate na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete teku od dana donošenja prvostupanjske presude kojom je naknada određena, a ne od dana donošenja ranije presude u istom predmetu koja je ukinuta u žalbenom postupku. Vidi odluku

Tečajne transakcije koje provodi kreditna institucija na temelju ugovornih odredaba ugovora o zajmu izraženog u stranoj valuti ne mogu se smatrati investicijskim uslugama ili aktivnostima. Vidi odluku

Ograničenja oglašavanja koja mogu dovesti u zabludu potrošača o sadržaju natrija u vodi prikladna su i nužna za osiguranje zaštite ljudskog zdravlja. Vidi odluku

Zakonom propisani rok za podnošenje tužbe protiv odluke poslodavaca o otkazu ugovora prekluzivan je rok - ali procesne prirode, pa stoga ako zadnji dan toga roka pada u neradni dan suda, on se produljuje na prvi idući radni dan. Vidi odluku

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Autori Željko Mršić i Davor Labaš u članku pod nazivom "Prevencija kriminala" elaboriraju odnos prevencije i represije na ovim prostorima te njihove prednosti i nedostatke. Kroz povijesni presjek mišljenja filozofa i kaznenopravnih stručnjaka razvidno je da u stručnim i intelektualnim krugovima nema dvojbe oko preventivne uloge kaznenog prava, odnosno da je prevencija strateška odrednica i svrha kažnjavanja. Postavljaju se pitanja i o općenitim mogućnostima i dometima prevencije te je potvrđeno da postoje provedivi modeli uspješnog suprotstavljanja kriminalu i drugim sociopatološkim pojavama, te da nema razloga za sumnjičavost prema prevenciji kao modelu.

O problematici vezanoj za izdavanje EU potvrde hrvatskim pravnim i fizičkim osobama radi dokazivanja namjere neometanog pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u drugoj državi članici Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora piše Alan Vajda.

Sadržaj broja 3 možete vidjeti, a ako imate vremena i volje, zavirite i u stranice prvog broja Hrvatske pravne revije iz siječnja 2001.

razmak

Izbor iz knjižare

Upućujemo vas na novi Zbornik radova PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA, u izdanju Inženjerskog biroa d.d., Zagreb, 2016., koji sadrži autorske radove u kojima se kroz prikaz mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava i aktualne sudske prakse obrađuju instituti Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) i podzakonskih propisa za provedbu ovog Zakona, u čijoj jednoipolgodišnjoj primjeni još uvijek ima najviše dvojbi (ugovor o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti, otkazivanje ugovora o radu s posebnim osvrtom na primjenu instituta probnog rada, kolektivnog viška radnika, dostave, otkaznog roka) te druga aktualna pitanja radnoga prava koja se odnose na ostvarivanje novčanih prava radnika u sudskim i ovršnim postupcima - način obračuna propisanih javnih davanja (doprinosa, poreza na dohodak i prireza), ovrhu na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima u 2016. godini te novine u odnosu na radničko vijeće. Poseban prilog Zborniku radova je PREGLED NOVIH PROPISA IZ PODRUČJA RADNOSOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA.

Naručite zbornik ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

Program usavršavanja iz područja javne nabave

ŽIVOTNI CIKLUS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
IZVRŠNOST ODLUKE, UGOVARANJE,
REALIZACIJA UGOVORA, JAMSTVA

31. ožujka (četvrtak) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

razmak

STEČAJNI ZAKON 2015. – PRIMJENA U PRAKSI

12. travnja (utorak) 2016.
Sheraton Zagreb Hotel • Kneza Borne 2 • Zagreb

razmak

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

2. – 6. svibnja 2016.
(od ponedjeljka do petka)
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač